The first hebrew section of daniel

This is the gematria for 1:1 to the word syriac in 2:4. After this, from ‘O king’ onwards, the text is in aramaic to the end of chapter 7.

73 turns up as a factor for the total letter gematria.
The palindrome 373 is a  factor  for total letter count.

ע
The letter Ayin ,which has a gematria value of 70, occurs 37 times. Ayin means “eye” and just perhaps there is significance in this introductory hebrew section as this book of Daniel sees into the future.

Gimel ג  occurs 11 times. It has a gematria value of 3.
Zayin ז  occurs 11 times. It has a gematria value of 7.
3 and 7, 37!

Finally, check this out
https://word37.wordpress.com/2012/04/09/letter-occurrences-for-daniel-hebrew-content-chapters-8-to-12-and-entire-hebrew-content/

Total Letter occurrances:- ץ = 1. ט = 5. ק = 9. ג = 11. ז = 11. צ = 15. ן = 16. ס = 19. פ = 22. ח = 24. ך = 28. ע = 37. כ = 42. ד = 52. ב = 59. נ = 65. ת = 65. ש = 69. ם = 81. ר = 86. א = 101. מ = 102. ה = 111. ו = 129. ל = 143. י = 189.

Total Letter count:- 1492
Factors for 1492:- 1(star 1), 2, 4, 373, 746, 1492
Digit grouping for 1492:- 493. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 17, 29, 493

Total letter gematria:- 92783
Factors for 92783:- 1(star 1), 31, 41, 73(star 4), 1271, 2263, 2993, 92783
Digit grouping for 92783:- 875. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 7, 25, 35, 125, 175, 875

Total word count:- 305
Factors for 305:- 1(star 1), 5, 61, 305

Dan 1:1 בשׁנת(752) שׁלושׁ(636) למלכות(526) יהויקים(181) מלך־יהודה(120) בא(3) נבוכדנאצר(423) מלך־בבל(124) ירושׁלם(586) ויצר(306) עליה׃(115)
(Verse total = 3772. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 23, 41, 46, 82, 92, 164, 943, 1886, 3772
Digit grouping for 3772 = 775. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 25, 31, 155, 775)

Dan 1:2 ויתן(466) אדני(65) בידו(22) את־יהויקים(582) מלך־יהודה(120) ומקצת(636) כלי(60) בית־האלהים(503) ויביאם(69) ארץ־שׁנער(911) בית(412) אלהיו(52) ואת־הכלים(512) הביא(18) בית(412) אוצר(297) אלהיו׃(52)
(Verse total = 5189. Verse factors:- 1(star 1), 5189
Digit grouping for 5189 = 194. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 97, 194)

Dan 1:3 ויאמר(257) המלך(95) לאשׁפנז(468) רב(202) סריסיו(346) להביא(48) מבני(102) ישׂראל(541) ומזרע(323) המלוכה(106) ומן־הפרתמים׃(871)
(Verse total = 3359. Verse factors:- 1(star 1), 3359
Digit grouping for 3359 = 362. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 181(star 6), 362)

Dan 1:4 ילדים(94) אשׁר(501) אין־בהם(108) כל־מאום(137) וטובי(33) מראה(246) ומשׂכילים(456) בכל־חכמה(125) וידעי(100) דעת(474) ומביני(118) מדע(114) ואשׁר(507) כח(28) בהם(47) לעמד(144) בהיכל(67) המלך(95) וללמדם(150) ספר(340) ולשׁון(392) כשׂדים׃(374)
(Verse total = 4650. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 31, 50, 62, 75, 93, 150, 155, 186, 310, 465, 775, 930, 1550, 2325, 4650
Digit grouping for 4650 = 654. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 109, 218, 327, 654)

Dan 1:5 וימן(106) להם(75) המלך(95) דבר־יום(262) ביומו(64) מפת־בג(525) המלך(95) ומיין(116) משׁתיו(756) ולגדלם(113) שׁנים(400) שׁלושׁ(636) ומקצתם(676) יעמדו(130) לפני(170) המלך׃(95)
(Verse total = 4314. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 719, 1438, 2157, 4314
Digit grouping for 4314 = 318. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 53, 106, 159, 318)

Dan 1:6 ויהי(31) בהם(47) מבני(102) יהודה(30) דניאל(95) חנניה(123) מישׁאל(381) ועזריה׃(298)
(Verse total = 1107. Verse factors:- 1(star 1), 3, 9, 27, 41, 123, 369, 1107
Digit grouping for 1107 = 108. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108)

Dan 1:7 וישׂם(356) להם(75) שׂר(500) הסריסים(385) שׁמות(746) וישׂם(356) לדניאל(125) בלטשׁאצר(632) ולחנניה(159) שׁדרך(524) ולמישׁאל(417) מישׁך(370) ולעזריה(328) עבד(76) נגו׃(59)
(Verse total = 5108. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 1277, 2554, 5108
Digit grouping for 5108 = 113. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 113)

Dan 1:8 וישׂם(356) דניאל(95) על־לבו(138) אשׁר(501) לא־יתגאל(475) בפתבג(487) המלך(95) וביין(78) משׁתיו(756) ויבקשׁ(418) משׂר(540) הסריסים(385) אשׁר(501) לא(31) יתגאל׃(444)
(Verse total = 5300. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 53, 100, 106, 212, 265, 530, 1060, 1325, 2650, 5300
Digit grouping for 5300 = 305. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 61, 305)

Dan 1:9 ויתן(466) האלהים(91) את־דניאל(496) לחסד(102) ולרחמים(334) לפני(170) שׂר(500) הסריסים׃(385)
(Verse total = 2544. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, 53, 106, 159, 212, 318, 424, 636, 848, 1272, 2544
Digit grouping for 2544 = 546. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 7, 13(star 2), 14, 21, 26, 39, 42, 78, 91, 182, 273, 546)

Dan 1:10 ויאמר(257) שׂר(500) הסריסים(385) לדניאל(125) ירא(211) אני(61) את־אדני(466) המלך(95) אשׁר(501) מנה(95) את־מאכלכם(552) ואת־משׁתיכם(1217) אשׁר(501) למה(75) יראה(216) את־פניכם(601) זעפים(207) מן־הילדים(189) אשׁר(501) כגילכם(123) וחיבתם(466) את־ראשׁי(912) למלך׃(120)
(Verse total = 8376. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 349, 698, 1047, 1396, 2094, 2792, 4188, 8376
Digit grouping for 8376 = 384. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 384)

Dan 1:11 ויאמר(257) דניאל(95) אל־המלצר(396) אשׁר(501) מנה(95) שׂר(500) הסריסים(385) על־דניאל(195) חנניה(123) מישׁאל(381) ועזריה׃(298)
(Verse total = 3226. Verse factors:- 1(star 1), 2, 1613, 3226
Digit grouping for 3226 = 229. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 229)

Dan 1:12 נס־נא(161) את־עבדיך(507) ימים(100) עשׂרה(575) ויתנו־לנו(558) מן־הזרעים(422) ונאכלה(112) ומים(96) ונשׁתה׃(761)
(Verse total = 3292. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 823, 1646, 3292
Digit grouping for 3292 = 295. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 59, 295)

Dan 1:13 ויראו(223) לפניך(190) מראינו(307) ומראה(252) הילדים(99) האכלים(106) את(401) פתבג(485) המלך(95) וכאשׁר(527) תראה(606) עשׂה(375) עם־עבדיך׃(216)
(Verse total = 3882. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 647, 1294, 1941, 3882
Digit grouping for 3882 = 885. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 3, 5, 15, 59, 177, 295, 885)

Dan 1:14 וישׁמע(426) להם(75) לדבר(236) הזה(17) וינסם(166) ימים(100) עשׂרה׃(575)
(Verse total = 1595. Verse factors:- 1(star 1), 5, 11, 29, 55, 145, 319, 1595
Digit grouping for 1595 = 596. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 4, 149, 298, 596)

Dan 1:15 ומקצת(636) ימים(100) עשׂרה(575) נראה(256) מראיהם(296) טוב(17) ובריאי(229) בשׂר(502) מן־כל־הילדים(239) האכלים(106) את(401) פתבג(485) המלך׃(95)
(Verse total = 3937. Verse factors:- 1(star 1), 31, 127, 3937
Digit grouping for 3937 = 940. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 4, 5, 10, 20, 47, 94, 188, 235, 470, 940)

Dan 1:16 ויהי(31) המלצר(365) נשׂא(351) את־פתבגם(926) ויין(76) משׁתיהם(795) ונתן(506) להם(75) זרענים׃(377)
(Verse total = 3502. Verse factors:- 1(star 1), 2, 17, 34, 103, 206, 1751, 3502
Digit grouping for 3502 = 505. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 101, 505)

Dan 1:17 והילדים(105) האלה(41) ארבעתם(713) נתן(500) להם(75) האלהים(91) מדע(114) והשׂכל(361) בכל־ספר(392) וחכמה(79) ודניאל(101) הבין(67) בכל־חזון(123) וחלמות׃(490)
(Verse total = 3252. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 12, 271, 542, 813, 1084, 1626, 3252
Digit grouping for 3252 = 255. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255)

Dan 1:18 ולמקצת(666) הימים(105) אשׁר־אמר(742) המלך(95) להביאם(88) ויביאם(69) שׂר(500) הסריסים(385) לפני(170) נבכדנצר׃(416)
(Verse total = 3236. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 809, 1618, 3236
Digit grouping for 3236 = 239. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 239)

Dan 1:19 וידבר(222) אתם(441) המלך(95) ולא(37) נמצא(181) מכלם(130) כדניאל(115) חנניה(123) מישׁאל(381) ועזריה(298) ויעמדו(136) לפני(170) המלך׃(95)
(Verse total = 2424. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 101, 202, 303, 404, 606, 808, 1212, 2424
Digit grouping for 2424 = 426. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 71, 142, 213, 426)

Dan 1:20 וכל(56) דבר(206) חכמת(468) בינה(67) אשׁר־בקשׁ(903) מהם(85) המלך(95) וימצאם(187) עשׂר(570) ידות(420) על(100) כל־החרטמים(362) האשׁפים(436) אשׁר(501) בכל־מלכותו׃(554)
(Verse total = 5010. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 167, 334, 501, 835, 1002, 1670, 2505, 5010
Digit grouping for 5010 = 15. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 3, 5, 15)

Dan 1:21 ויהי(31) דניאל(95) עד־שׁנת(824) אחת(409) לכורשׁ(556) המלך׃(95)
(Verse total = 2010. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 67, 134, 201, 335, 402, 670, 1005, 2010
Digit grouping for 2010 = 12. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 12)

Dan 2:1 ובשׁנת(758) שׁתים(750) למלכות(526) נבכדנצר(416) חלם(78) נבכדנצר(416) חלמות(484) ותתפעם(996) רוחו(220) ושׁנתו(762) נהיתה(470) עליו׃(116)
(Verse total = 5992. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56, 107, 214, 428, 749, 856, 1498, 2996, 5992
Digit grouping for 5992 = 997. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 997)

Dan 2:2 ויאמר(257) המלך(95) לקרא(331) לחרטמים(337) ולאשׁפים(467) ולמכשׁפים(526) ולכשׂדים(410) להגיד(52) למלך(120) חלמתיו(494) ויבאו(25) ויעמדו(136) לפני(170) המלך׃(95)
(Verse total = 3515. Verse factors:- 1(star 1), 5, 19, 37(star 3), 95, 185, 703, 3515
Digit grouping for 3515 = 518. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 7, 14, 37(star 3), 74, 259, 518)

Dan 2:3 ויאמר(257) להם(75) המלך(95) חלום(84) חלמתי(488) ותפעם(596) רוחי(224) לדעת(504) את־החלום׃(490)
(Verse total = 2813. Verse factors:- 1(star 1), 29, 97, 2813
Digit grouping for 2813 = 815. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 163, 815)

Dan 2:4 וידברו(228) הכשׂדים(379) למלך(120) ארמית (651)
(Verse total = 1378. Verse factors:- 1(star 1), 2, 13(star 2), 26, 53, 106, 689, 1378
Digit grouping for 1378 = 379. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 379)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s